Deklaracja zgodności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Samodzielny  Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ugrzezawa

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny  Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie
ul. Wiśniowa 30                                      
32-765 Rzezawa

e-mail: spgzoz.rzezawa@wp.pl
tel.: +48 14 685 58410,

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-14

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  1. część załączników jest w postaci skanów
  2. brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • wyróżnione elementy nawigacyjne

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Samodzielny  Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Musiał 
e-mail: informatyk@rzezawa.pl 
Telefon: +48 888 555 777

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RZEZAWIE

32-765 Rzezawa

Ul. Wiśniowa 30

Tel. 14 312-78-18

e-mail: spgzoz.rzezawa@wp.pl

Ośrodek zdrowia znajduje się na piętrze i posiada dwa  oznakowane wejście do budynku. Wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Na jednym poziomie znajduje się rejestracja, gabinety lekarskie, pielęgniarskie gabinet zabiegowy i toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.

Drugie wejście do budynku jest przeznaczone dla personelu, schody są oznakowane – pierwszy i ostatni schód oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym.

Drogi ewakuacyjne są oznakowane, schody są oznakowane – pierwszy i ostatni schód oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym. Na parterze budynku znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Podatkowy i Kasa.  Budynek Urzędu Gminy nie jest wyposażony w windę, w przypadku potrzeby załatwienia sprawy w wydziałach zlokalizowanych na I i II piętrze należy udać się do pokoju nr 03 lub 06 na parterze budynku. Pracownik wezwie właściwego pracownika do pokoju nr 9 i tam osoba z niepełnosprawnościami zostanie obsłużona. 

CENTRUM REHABILITACJI

32-765 Rzezawa,

ul.Wiśniowa30A                                                                      
tel.146127735 
rehabilitacja@spgzoz-rzezawa.pl

Budynek posiada 3 kondygnacje i jedno wejście. Bezpośrednio przy wejściu do budynku zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, jest ono odpowiednio oznakowane. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wewnątrz budynku znajduje się winda. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych .

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RZEZAWIE, FILIA W BRATUCICACH

32-712Bratucice12
tel.146120972
bratucice@spgzoz-rzezawa.pl

Ośrodek zdrowia znajduje się na parterze, posiada jedno wejścia do budynku, wszystkie  gabinety oraz toaleta dla niepełnosprawnych znajdują się na jednym poziomie. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RZEZAWIE, FILIA W UŚCIU SOLNYM

32-813UścieSolne80Tel.146177121      
uscie.solne@spgzoz-rzezawa.pl

Ośrodek zdrowia znajduje się na 1 piętrze, posiada  wejścia do budynku przez schody zewnętrzne oraz windę zewnętrzną  dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie  gabinety oraz toaleta dla niepełnosprawnych znajdują się na jednym poziomie. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.