SPGZOZ

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie – jako samodzielny Zakład działa od stycznia 1999 r. – wpisany jest do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, oraz zgłoszony do KRS.

Organem założycielskim jest Rada Gminy w Rzezawie – Uchwała Nr II/6/98 z dnia 10.11.1998r., natomiast organem opiniodawczym jest Rada Społeczna SPG ZOZ. Rada Społeczna powoływana na jest na 5–letnią kadencję przez Radę Gminy. Radzie Społecznej ustawowo przewodniczy – Wójt Gminy mgr Zbigniew Biernat.

Zakład świadczy bezpłatne usługi medyczne i pielęgniarskie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W strukturach Zakładu działają:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzezawie, ul. Wiśniowa 30
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzezawie, Filia w Bratucicach
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzezawie, Filia w Uściu Solnym
  • Centrum Rehabilitacji w Rzezawie, ul. Wiśniowa 30A.

SPGZOZ współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (PSSE), Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzezawie (GOPS), Urzędem Gminy w Rzezawie oraz placówkami oświatowymi z Gminy Rzezawa.