Projekty i fundusze

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
z wykorzystaniem narzędzia centralnego

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 199 302 875,71 zł

Uczestnik projektu:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie ul. Wiśniowa 30, 32-765 Rzezawa  Filia Uście Solne 82, 32-813

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie 32-765 Rzezawa, ul. Wiśniowa  30

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet medyczny 3
Wsparcie grantowe placówek POZ

 

Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ.  W szczególności personelu medycznego oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19

Projekty i Fundusze Europejskie

Nazwa projektu grantowego:

      ” Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Projekt medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”

W dniu 22 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu pomiędzy Województwem Małopolskim- Grantodawcą, a Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rzezawie z siedzibą ul. Wiśniowa 30, 32-765 Rzezawa- Grantobiorcą na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu H.

W ramach tego projektu SPGZOZ w Rzezawie dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowania życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu doposażył:

Stanowiska pracy personelu medycznego  w:

  • środki ochrony indywidualnej ( maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe)
  • środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń ( lampy bakteriobójcze, urządzenia do zamgławiania parowego, środki dezynfekcyjne, stacje do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji).
  • niezbędny sprzęt medyczny ( aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry, pulsoksymetry)

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2022 r. ( data publikacji na stronie Grantodawcy Listy Rankingowej) do 31 października 2022 r.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 31 150,59  złotych, w tym:

Kwota dofinansowania dla SPGZOZ w Rzezawie: 26 478,00 złotych

Wkład własny SPGZOZ w Rzezawie: 4 672,59 złotych

*** *** ***

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie a1-300x54.jpg

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
z wykorzystaniem narzędzia centralneg
o

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 199 302 875,71 zł

Uczestnik projektu:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie ul. Wiśniowa 30, 32-765 Rzezawa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

*** *** ***

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie a1-300x54.jpg

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
z wykorzystaniem narzędzia centralne
go

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 199 302 875,71 zł

Uczestnik projektu:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie ul. Wiśniowa 30, 32-765 Rzezawa

Filia w Bratucicach

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19