Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie, 32-765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30A

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie, 32-765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@probit2.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa : Narodowy Fundusz Zdrowia, Szpitale, Poradnie Specjalistyczne oraz, Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, pracownie endoskopowe, pracownie rentgenowskie, pracownie mammograficzne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Dyrektor SPGZOZ Rzezawa

………………………………………………                                                                                                                                  (administrator danych osobowych)